70% van onze producten gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase

  • 10-10-2023
  • Duurzaamheid

In overeenstemming met het Bouwbesluit is het verplicht voor nieuwbouwwoningen en andere gebouwen om een minimale milieuprestatiescore te behalen. Deze vereiste kan alleen worden nageleefd wanneer de gebruikte bouwmaterialen volledige transparantie bieden over hun milieu-impact en wanneer alle milieuprestaties openbaar worden gemaakt.

Berkvens streeft ernaar om voor al haar producten een Levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren en wil een betere toekomst creëren voor mens en milieu door middel van innovatieve en duurzame woningbouw. Een LCA biedt helder en meetbaar inzicht in de milieuprestatie van de producten gedurende hun gehele levenscyclus. Niet alleen om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van onze producten, maar ook in hun algemene milieu-impact. Hierdoor kunnen we weloverwogen duurzame keuzes maken bij de ontwikkeling van onze producten.

De komende periode stellen we gefaseerd een groot gedeelte (maar liefst 70 procent) van ons volledige productassortiment beschikbaar in de Nationale Milieu database. Hiermee maken we de milieuscores transparant en toegankelijk voor klanten, architecten en gebouweigenaren. Het opnemen van merk gebonden bouwproducten in de NMD is van essentieel belang om een eerlijke Milieu Prestatie Gebouw (MPG)-score te kunnen berekenen. De grenswaarde voor nieuwbouwwoningen wordt in de komende jaren strenger; zo gaat Demissionair woonminister Hugo de Jonge per 1 januari 2025 strengere milieuregels voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen doorvoeren, schrijft hij aan de Tweede Kamer. 

De schade die een gebouw in de loop van zijn levensduur toebrengt aan het milieu (winning delfstoffen, sloop, CO2-uitstoot tijdens de bouw en dergelijke) wordt uitgedrukt in de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Wettelijk is bepaald dat de hoogte van de MPG van nieuwbouwwoningen niet boven de 0,8 mag uitkomen. 

Voor woningen gaat deze van 0,8 naar 0,5. Dat houdt in dat een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,5 euro aan milieuschade mag opleveren. Voor kantoren gaat de MPG van 1 naar 0,85. Voor woningen met een klein oppervlak wordt nog een uitzondering bedacht: vanwege het geringe oppervlak is de milieulast per vierkante meter relatief hoog. 

In de praktijk moeten bouwers daardoor schonere bouwmaterialen gaan gebruiken waardoor wij als leveranciers weer worden uitgedaagd om onze producten transparant en onderbouwd te verduurzamen. 

Om uitgebreider informatie en uitleg te geven hebben we een toelichtingsrapport opgesteld.

BEKIJK TOELICHTINGSRAPPORT

Terug naar overzicht